tien than tieng anh la gi

Atmel tiếp tục là một trong những trung tâm design tiền thân vô khối hệ thống nhúng dựa vào ARM7TDMI.

Bạn đang xem: tien than tieng anh la gi

Atmel has been a precursor design center in the ARM7TDMI-based embedded system.

Tiền thân của giải đấu là giải U23 Challenge Cup được ra mắt kể từ 1967 cho tới 1970.

It was preceded by the Under-23 Challenge Cup which ran from 1967 to tướng 1970.

Đây là tiền thân của SMK Green Road.

This was the forerunner of SMK Green Road.

Cho cho tới năm 2006, quy trình mò mẫm tìm tòi sao tiền thân này tiếp tục ra mắt được rộng lớn 1 thế kỷ.

As of 2006, the tìm kiếm for such a progenitor had been ongoing for longer phàn nàn a century.

Tiền thân của Khu dã sinh là Công viên Phi Châu-Mỹ (1953–1961) ở Florida.

The predecessor of safari parks is Africa U.S.A. Park (1953–1961) in Florida.

Tổ chức tiền thân lâu lăm nhất được xây dựng vô năm 1849 ở Anh với thương hiệu Harding & Pullein.

The oldest originating partnership was founded in 1849 in England as Harding & Pullein.

The Dillinger Escape Plan xây dựng năm 1997 và tiền thân là một trong những group hardcore punk thương hiệu Arcane.

The Dillinger Escape Plan evolved from the hardcore punk band Arcane.

Tiền thân của Smartphone này là Samsung OmniaPRO B7320.

The predecessor of this phone is the Samsung OmniaPRO B7320.

Hiệp ước này là tiền thân của Hiệp ước Ba trục năm 1940.

This treaty was the predecessor to tướng the Tripartite Pact of 1940.

Trong Thế Chiến I tiền thân của Haganah/IDF là Zion Mule Corps và Quân đoàn Do Thái.

During World War I, the forerunners of the Haganah/IDF were the Zion Mule Corps and the Jewish Legion, both of which were part of the British Army.

Tháng một năm 1938: Fukuin Shokai Denki Seisakusho (tiền thân của Pioneer) được xây dựng bên trên Tokyo.

January 1938: Fukuin Shokai Denki Seisakusho (precursor of Pioneer) is founded in Tokyo.

Nhưng họp hành cũng tiền thân mang đến việc tạo nên thành phầm.

But meetings also procreate.

Pin ướt át,ướt đẫm Leclanché là tiền thân của pin kẽm-cacbon văn minh (một loại pin khô).

The Leclanché battery wet cell was the forerunner of the modern zinc-carbon battery (a dry cell).

Xem thêm: intel graphics command center

Những thương hiệu Ahmad này tiền thân là đảng Baath với côn trùng contact rất rất ngặt nghèo.

The Ahmadis are former Baathists with strong business ties.

Loài này được cho rằng tiền thân của loại chó St. Bernard văn minh và chó Clumber Spaniel.

The breed is thought to tướng be the predecessor to tướng the modern St. Bernard and the Clumber Spaniel.

Trong ngành công nghiệp vật liệu bằng nhựa, ethylene glycol là một trong những tiền thân cần thiết mang đến sợi polyester và vật liệu bằng nhựa.

In the plastic industry, ethylene glycol is an important precursor to tướng polyester fibers and resins.

D -2-deoxyribose là một trong những tiền thân của axit nucleic DNA.

D-2-deoxyribose is a precursor to tướng the nucleic acid DNA.

Tiền thân là công ty lớn NEC.

The owner of the team is NEC.

Ông chính thức tính tiền thân công ty lên đường.

Start charging you room and board.

Tổ chức tiền thân là OGF, tổ chức triển khai Open GRASS Foundation, xây dựng năm 1992.

A predecessor organization, OGF, the Open GRASS Foundation, started in 1992.

Năm 1864 John Newlands lời khuyên ấn định luật quãng tám, một tiền thân của ấn định luật tuần trả.

1864 John Newlands proposes the law of octaves, a precursor to tướng the periodic law.

Các hòn đảo này cũng thực hiện mang đến biển Khanty, tiền thân của biển Ural bị khép lại.

The islands also caused Ural Ocean's precursor, Khanty Ocean to tướng close.

Shay Banon tạo nên ứng dụng tiền thân của Elasticsearch, được gọi là Compass, vô năm 2004.

Shay Banon created the precursor to tướng Elasticsearch, called Compass, in 2004.

Đó là tiền thân của lạm dụng quá dục tình.

That's a precursor to tướng molestation.

Nó là tiền thân của khá nhiều thích hợp hóa học không giống sở hữu quyền lợi thương nghiệp.

It is a precursor to tướng many other compounds of commercial interest.

Xem thêm: 100 họ của người hoa