xương rồng đốt rương

Tựa gốc: Long cốt phần tương / 龙骨焚箱

Tác giả: Vĩ Ngư / 尾鱼

Bạn đang xem: xương rồng đốt rương

Người dịch: Cụt

Giới thiệu

Tiếng chuông dứt, bảy thanh khử, yêu tinh nước tan, quỷ non tung.

Mục lục

Chương dẫn

Quyển I: Thận lâu núi

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12

Quyển II: Mất chuông

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 |Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13

Quyển III: Lạc động 

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14

Quyển IV: Túi mật núi

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16

Quyển V: Rương

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17

Quyển VI: Diêm La

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Xem thêm: truyện con đường bá chủ truyenfull

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Quyển VII: Mắt phượng hoàng

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18

Quyển VIII: Thang trời Côn Lôn

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21| Chương 22 | Chương 23

Quyển IX: Nụ cười cợt người đá

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21| Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25

Chương 26 | Chương 27 | Chương 28 | Chương 29 | Chương 30

Chương 31 | Chương 32 | Chương 33 | Chương 34

Kết cục

Phượng hoàng

Xem thêm: truyện trò chơi chinh phục

Côn Lôn

Đại hoang

– Hết –