mo dun bien dang cua dat la gi

Xác tấp tểnh tế bào đun biến dị Eo của nền khu đất theo gót sản phẩm thực nghiệm xuyên chi phí chuẩn chỉnh SPT và xuyên tĩnh CPT.

A- Đối với khu đất rời

1- Xác tấp tểnh tế bào đun phát triển thành dạng Eo theo gót sản phẩm xuyên chi phí chuẩn chỉnh SPT

Bạn đang xem: mo dun bien dang cua dat la gi

Công thức:                                                   Eo = k.N60   (kPa)

trong đó:

+ k: thông số dựa vào loại đất

  • đối với cát lộn lớp bụi, sét: k = 500,
  • đối với cát sạch sẽ, cố kết thông thường (OCR = 1): k = 1000,
  • đối với cát sạch sẽ, quá cố kết: k = 1500.

+ N60: độ quý hiếm kháng xuyên tiếp tục hiệu chỉnh:

xác tấp tểnh tế bào đun biến dị eo 1

+ CE : thông số hiệu suất cao tùy theo loại và unique tranh bị, CE = 0,5 -1,0 (các tranh bị thực nghiệm ở nước Việt Nam nên lấy CE = 0,5 – 0,7)

+ CN: thông số hiệu chỉnh theo gót phỏng sâu

+ σ’v: ứng suất hiệu quả của khu đất bởi trọng lượng phiên bản thân thích khu đất tạo ra bên trên phỏng thâm thúy thực nghiệm (còn gọi là ứng suất lớp phủ hiệu quả bên trên địa điểm thực nghiệm. cũng có thể lấy độ quý hiếm khoảng ở phỏng thâm thúy thân thích lớp khu đất (đối với lớp ở đầu cuối, hoàn toàn có thể lấy theo gót phỏng thâm thúy đỉnh lớp). Đơn vị: kPa.

  • lớp khu đất phía trên mực nước ngầm: σ’v = γ.z    (kPa)
  • lớp khu đất tóm bên dưới mực nước ngầm: σ’v = (γbh – γn).z = γđn.z   (kPa)
  • γ: trọng lượng riêng biệt của khu đất bên trên mực nước ngầm
  • γbh: trọng lượng riêng biệt bão hòa của khu đất bên dưới mực nước ngầm
  • γn: trọng lượng riêng biệt của nước
  • γđn: trọng lượng riêng biệt đẩy nổi của khu đất bên dưới mực nước ngầm
  • z: phỏng thâm thúy thí nghiệm

+ N: độ quý hiếm xuyên chi phí chuẩn chỉnh NSPT vô lớp đất

2- Xác tấp tểnh tế bào đun phát triển thành dạng Eo theo gót sản phẩm xuyên tĩnh CPT

Công thức:                                                   Eo = α.qc   (kG/cm2)

trong đó:

+ α: thông số tùy theo loại khu đất và khoảng chừng giá chỉ trị qc

xác tấp tểnh tế bào đun biến dị eo 2

+ hoặc xác lập theo gót phỏng chặt kha khá D (%) theo gót công thức α = 10(1,09-0,0075D)

xác tấp tểnh tế bào đun biến dị eo 3

B- Đối với khu đất bám, khu đất bùn yếu

1- Xác tấp tểnh tế bào đun phát triển thành dạng Eo theo gót sản phẩm xuyên chi phí chuẩn chỉnh SPT

+ Đất bám đem chỉ số mềm thấp (IP < 30): E= (860 – 15.IP).N60   (kPa)

+ Đất bám đem chỉ số mềm cao (I≥ 30): Eo = k.410.N60                (kPa)

trong đó:

+ k: thông số kiểm soát và điều chỉnh theo gót thông số trống rỗng ban đầu ecủa khu đất.

xác tấp tểnh tế bào đun biến dị eo 5

2- Xác tấp tểnh tế bào đun phát triển thành dạng Eo theo gót sản phẩm xuyên tĩnh CPT

Tương tự động như so với khu đất tách.

C- Ví dụ tính toán

1- Theo sản phẩm xuyên chi phí chuẩn chỉnh SPT

Cho trụ địa hóa học như hình vẽ. Yêu cầu xác lập tế bào đun biến dị Eo cho những lớp khu đất.

+ Lớp 1: Lớp sét mặt mũi, dày 3m, γ = 18 KN/m3, IP = 19.5, eo = 1.125, N = 4

Chọn CE = 0,7

Ứng suất lớp phủ bên trên phỏng thâm thúy z1 = h1/2 = 3/2 = 1,5 (m): σ’v = γ.z1 = 18.1,5 = 27 (kPa)

CN = (95,76 / σ’v)1/2 = (95,76 / 27)1/2 = 1,883

N60 = CE.CN.N = 0,7.1,883.4 = 5,273

Chọn N60 = 5

Do chỉ số mềm IP = 19,5 < 30

Vậy Eo = (860 – 15.IP).N60 = (860 – 15.19,5).5 = 2837,5 (kPa)

Chọn Eo = 2830 (kPa) = 2830 (KN/m2)

+ Lớp 2: Lớp bùn sét color xám xanh xao đen kịt, chảy-dẻo chảy, dày 5m, γđn = 5.9 KN/m3, IP = 30.3, eo = 1.759, N = 1

Chọn CE = 0,7

Ứng suất lớp phủ bên trên phỏng thâm thúy z2 = h1 + h2/2 = 3 + 5/2 = 5,5 (m):

σ’v = γ.h1 + γđn.h2/2 = 18.3 + 5,9.5/2 = 68,75 (kPa)

CN = (95,76 / σ’v)1/2 = (95,76 / 68,75)1/2 = 1,18

N60 = CE.CN.N = 0,7.1,18.1 = 0,826

Chọn N60 = 1

Do chỉ số mềm IP = 30,3 > 30

Do eo = 1,759, tra bảng đem k = 2

Vậy Eo = k.410.N60 = 2.410.1 = 820 (kPa) = 820 (KN/m2)

Lớp 3: Lớp sét lộn cát-sỏi sạn color xám nâu, mềm mượt, dày 4m, γđn = 8.3 KN/m3, IP = 21.1, eo = 1.053, N = 5

Chọn CE = 0,7

Ứng suất lớp phủ bên trên phỏng thâm thúy z3 =  h1 + h2 + h3/2 = 3 + 5 + 4/2 = 10 (m):

Xem thêm: stt chị em cây khế

σ’v = γ.h1 + γđn.h2 + γđn.h3/2 = 18.3 + 5,9.5 + 8,3.4/2 = 100,1 (kPa)

CN = (95,76 / σ’v)1/2 = (95,76 / 100,1)1/2 = 0,978

N60 = CE.CN.N = 0,7.0,978.5 = 3,423

Chọn N60 = 3

Do chỉ số mềm IP = 21,1 < 30

Vậy Eo = (860 – 15.IP).N60 = (860 – 15.21,1).3 = 1630,5 (kPa)

Chọn Eo = 1630 (kPa) = 1630 (KN/m2)

Lớp 4: Lớp sét nửa mập, gray clolor đỏ ửng – xám vàng, mềm cứng – nửa cứng, dày 6m, γđn = 8.9 KN/m3, IP = 25.7, eo = 0.949, N = 15

Chọn CE = 0,7

Ứng suất lớp phủ bên trên phỏng thâm thúy z4 =  h1 + h2 + h+ h4/2 = 3 + 5 + 4 + 6/2 = 15 (m):

σ’v = γ.h1 + γđn.h2 + γđn.h+ γđn.h4/2 = 18.3 + 5,9.5 + 8,3.4 + 8,9.6/2 = 143,4 (kPa)

CN = (95,76 / σ’v)1/2 = (95,76 / 143,4)1/2 = 0,817

N60 = CE.CN.N = 0,7.0,817.15 = 8,58

Chọn N60 = 9

Do chỉ số mềm IP = 25,7 < 30

Vậy Eo = (860 – 15.IP).N60 = (860 – 15.25,7).9 = 4270,5 (kPa)

Chọn Eo = 4270 (kPa) = 4270 (KN/m2)

Lớp 5: Lớp cát phân tử mịn, dày 11m, γđn = 8.2 KN/m3, N = 18

Chọn CE = 0,7

Ứng suất lớp phủ bên trên phỏng thâm thúy z5 =  h1 + h2 + h+ h+ h5/2 = 3 + 5 + 4 + 6 + 11/2 = 23,5 (m):

σ’v = γ.h1 + γđn.h2 + γđn.h+ γđn.h+ γđn.h5/2 = 18.3 + 5,9.5 + 8,3.4 + 8,9.6 + 8,2.11/2 = 215,2 (kPa)

CN = (95,76 / σ’v)1/2 = (95,76 / 215,2)1/2 = 0,667

N60 = CE.CN.N = 0,7.0,667.18 = 8,405

Chọn N60 = 8

Với N = 18, tra bảng thấy ứng với lớp cát chặt vừa vặn => k = 1000

Vậy Eo = k.N60 = 1000.8 = 8000 (kPa) = 8000 (KN/m2)

Lớp 6: Lớp cát phân tử trung, γđn = 8.4 KN/m3, N = 34

Chọn CE = 0,7

Ứng suất lớp phủ bên trên phỏng thâm thúy z6 (độ thâm thúy thực nghiệm lấy kể từ đỉnh lớp 6 xuống tăng 3m):

z6 =  h1 + h2 + h+ h+ h+ 3 = 3 + 5 + 4 + 6 + 11 + 3 = 32 (m):

σ’v = γ.h1 + γđn.h2 + γđn.h+ γđn.h+ γđn.h+ γđn.3 = 18.3 + 5,9.5 + 8,3.4 + 8,9.6 + 8,2.11 + 8,4.3 = 285,5 (kPa)

CN = (95,76 / σ’v)1/2 = (95,76 / 285,5)1/2 = 0,579

N60 = CE.CN.N = 0,7.0,579.34 = 13,784

Chọn N60 = 14

Với N = 34, tra bảng thấy ứng với lớp cát chặt => k = 1000

Vậy Eo = k.N60 = 1000.14 = 14000 (kPa) = 14000 (KN/m2)

2- Theo sản phẩm xuyên tĩnh CPT

a- Xác tấp tểnh tế bào đun phát triển thành dạng Eo của khu đất sét trộn đem sản phẩm CPT: qc = 2460 kPa.

Ta có: qc = 2450 kPa = 24,5 kG/cm2.

Tra bảng ứng với ngôi trường hợp: Sét trộn, chặt cứng. qc > 15 kG/cm2, α = (5 – 8)

Vậy Eo = α.qc = (5 – 8).2450 = 12250 – 19600 (kPa)

b- Xác tấp tểnh tế bào đun phát triển thành dạng Eo của khu đất cát mịn đem kết quả CPT: qc = 8200 kPa.

Ta có: qc = 8200 kPa = 82 kG/cm2.

Tra bảng ứng với ngôi trường hợp: Cát, chặt vừa vặn. qc > trăng tròn kG/cm2, α = (1,5 – 3)

Vậy Eo = α.qc = (1,5 – 3).8200 = 12300 – 24600 (kPa)

c- Nhận xét

Cách xác lập tế bào đun phát triển thành dạng Eo theo gót sản phẩm CPT cho tới sản phẩm phát triển thành thiên trong tầm khá rộng lớn. Việc lựa chọn độ quý hiếm Eo còn mang tính chất tay nghề.

Xem thêm: bài văn về trẻ em