lich am tieng anh la gi

Bản dịch của "lịch âm" nhập Anh là gì?

chevron_left

Bạn đang xem: lich am tieng anh la gi

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "lunar calendar" nhập một câu

They can also learn how ancillary information lượt thích weather, season, lunar calendar, etc, affect their behaviour or mood.

My grandparents from very early on emphasized the importance of interaction of the sun, moon and the lunar calendar.

By comparing lunar calendar dates and significant local events, he managed to tướng identify about half of the children from the original trial.

It is a holiday to tướng celebrate the first full moon of the year according to tướng the lunar calendar.

Xem thêm: hồng an svm

He is allowed to tướng receive guests from 7pm to tướng 10.30pm on the first and 15th day of each lunar calendar month as well.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "lịch âm" nhập giờ đồng hồ Anh

nửa bên trên thang âm danh từ

đoạn nhạc ko mượt bởi ngắt âm danh từ

tiếng chuông hòa âm danh từ

Xem thêm: do truong thanh 1 la gi