Cấu trúc comparative là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ comparative degree

 - 

- So sánh rộng vào giờ đồng hồ Anh là gì với được vận dụng ra sao trong tiếng Anh?

- Và nên xem xét điều gì khí sử dung dạng đối chiếu hơn!

Tất cả đầy đủ thắc này Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp đỡ chúng ta câu trả lời thông qua bài viết dưới đây nhé!

*

I. CÔNG THỨC VÀ KHÁI NIỆM SO SÁNH HƠN

1. Khái niệm

So sánh hơn được phát âm là cấu trúc đối chiếu giữa 2 tuyệt các vật/bạn cùng nhau về 1 hay một vài tiêu chí, trong những có 1 thiết bị đạt được tiêu chí được chỉ dẫn cao nhất so với các đồ dùng sót lại.

Bạn đang xem: Cấu trúc comparative là gì, Định nghĩa & Ý nghĩa của từ comparative degree

So sánh hơn thường được thực hiện mang đến câu hỏi so sánh 2 tuyệt các vật/tín đồ cùng nhau (cùng với đầy đủ ngôi trường hòa hợp so sánh 1 thứ với toàn diện ta cần sử dụng đối chiếu nhất).

2. Cấu trúc đối chiếu hơn

So sánh rộng cùng với tính trường đoản cú nlắp và trạng từ bỏ ngắn:

Cấu trúc:

S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary V S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

S-adj-er: là tính tự nhận thêm đuôi “er” S-adv-er: là trạng từ bỏ được thêm đuôi “er” S1: Chủ ngữ 1 (Đối tượng được so sánh) S2: Chủ ngữ 2 (Đối tượng dùng để làm đối chiếu với đối tượng người sử dụng 1) Axiliary V: trợ đụng từ bỏ (object): tân ngữ N (noun): danh từ Pronoun: đại từ

Ví dụ:

- This book is thicker than that one.

- They work harder than I vì. = They work harder than me.

So sánh hơn cùng với tính từ bỏ lâu năm và trạng tự dài:

Cấu trúc:

S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary V S1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ Pronoun

Trong đó:

L-adj: tính tự dài L-adv: trạng từ bỏ dài

Ví dụ:

- He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me.

- My friover did the thử nghiệm more carefully than I did = My friover did the kiểm tra more carefully than me.

Lưu ý

So sánh hơn được nhấn mạnh vấn đề bằng cách thêm much hoặc far trước vẻ ngoài so sánh

Ví dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Chú ý khi đối chiếu hơn

Short adj (Tính tự ngắn)

– Với tính từ có một âm tiết: long, short, tall,…=> Nếu từ đó ngừng bằng nguyên âm + phụ âm thì gấp rất nhiều lần phụ âmVí dụ: Big => bigger; hot => hotter– Với tính từ bỏ gồm 2 âm ngày tiết hoàn thành bằng: y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite. (nước ngoài lệ là guilty, eager cần sử dụng với most vị là tính trường đoản cú dài).=> Nếu từ kia chấm dứt bằng phú âm y –> ta đổi y thành i.Ví dụ: Happy => happier; dry => drier

– Now they are happier than they were before. (Bây tiếng bọn họ hạnh phúc hơn trước đây cơ.)

Ta thấy “happy” là một trong những tính trường đoản cú bao gồm 2 âm tiết dẫu vậy khi áp dụng so sánh hơn, ta thực hiện kết cấu so sánh rộng của tính tự ngắn.

+ Một số tính từ cùng trạng từ bỏ đổi khác đặc trưng khi sử dụng đối chiếu hơn cùng so sánh rộng nhất

Long adj (Tính từ dài)

Là tính trường đoản cú có tương đối nhiều hơn một âm huyết (trừ ngôi trường thích hợp 2 âm máu của short adj) như: precious (quý báu), difficult (cực nhọc khăn), beautiful (xinc đẹp), important (quan tiền trọng),…

*
 (Mới + HOT) - Inbox nhấn tư liệu chinh phục 800 TOEIC 

Các ngôi trường hòa hợp bất quy tắc

Trường hợp

So sánh hơn

Good/ well

Better

Bad/ badly

Worse

Many/ much

More

Little

Less

Far

Farther (về khoảng tầm cách) Further (nghĩa rộng ra)

Near

Nearer

Late

Later

Old

Older (về tuổi tác) Elder (về cấp độ rộng là tuổi tác)

Happy

happier

Simple

simpler 

Narrow

narrower

Clever

cleverer

II. BÀI TẬP VỀ SO SÁNH HƠN (Comparative)

Exercise 1: Điền vào vị trí trống dạng đúng của so sánh rộng. 

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits.

2. Lana is…………… (old) than John.

3. Đài Loan Trung Quốc is far ………… (large) than the UK.

4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park.

5. Helen is …………… (quiet) than her sister.

6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class.

7. My Class is …………. (big) than yours.

8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn.

9. This box is ……………… (beautiful) than that one.

10. A holiday by the mountains is ……………….(good) than a holiday in the sea.

Đáp án

1- more intelligent

2- older

3- larger

4- more colourful

5- quieter

6- more boring

7- bigger

8- worse

9- more beautiful

10- better

Excercise 2: Chọn lời giải đúng

1. I think Thành Phố New York is more expensive/expensiver than Pari. 

2. Is the North Sea more big/bigger than the Mediterranean Sea? 

3. Are you a better/good job than your sister? 

4. My mom’s funny/funnier than your mom! 

5. Crocodiles are more dangerous than/as fish.

6. Math is badder/worse than chemistry.

7. Cars are much more safer/much safer than motorbikes.

8. Australia is far/further hotter than Irel&.

9. It is strange but often a coke is more expensive/ expensiver than a beer.

10. Non-smokers usually live more long/longer than smokers.

Xem thêm: Bê Tông Cốt Thép Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Ngành Xây Dựng

Đáp án

1- expensive

2- bigger

3- better

4- funnier

5- than

6- worse

7- much safer

8- far

9- expensive

10- longer.

Excercise 3: Viết dạng so sánh hơn của các tính trường đoản cú cùng trạng từ sau

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

1. beautiful

 

2. hot

 

3. crazy

 

4. slowly

 

5. few

 

6. little

 

7. bad

 

8. good

 

9. attractive

 

10. big

 

Đáp án

Tính từ/ Trạng từ

So sánh hơn

So sánh rộng nhất

1. beautifully

beautifully

the most beautifully

2. hot

hotter

the hottest

3. crazy

crazier

the craziest

4. slowly

more slowly

the most slowly

5. few

fewer

the fewest

6. little

less

the least

7. bad

worse

the worst

8. good

better

the best

9. attractive

more attractive

the most attractive

10. big

bigger

the biggest

Excercise 4: Chọn câu trả lời đúng để điền vào khu vực trống trong các câu sau.

1. He is ....... singer I’ve sầu ever met.

A. worse B. bad C. the worst D. badly

2. Mary is ....... responsible as Peter.

A. more B. the most C. much D. as

3. It is ....... in the city than it is in the country.

A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy

4. He sings ……….. amuốn the singers I have known.

A. the most beautiful B. the more beautiful

C. the most beautifully D. the more beautifully

5. He is ....... student in my class.

A. most hard-working B. more hard-working

C. the most hard-working D. as hard-working

6. The English kiểm tra was ....... than I thought it would be.

A. the easier B. more easy C. easiest D. easier

7. Physics is thought to lớn be ....... than Math.

A. harder B. the more hard C. hardest D. the hardest

8. Đời xe Yamaha Jupiter is ....... planet in the solar system.

A. the biggest B. the bigger C. bigger D. biggest

9. She runs …… in my class.

A. the slowest B. the most slow C. the slowly D. the most slowly

10. My house is ....... hers.

A. cheap than B. cheaper C. more cheap than D. cheaper than

11. My office is ....... away than mine.

A. father B . more far C. farther D. farer

12. Lana is ....... than David.

A. handsome B. the more handsome

C. more handsome D. the most handsome

13. She did the demo ……….. I did.

A. as bad as B. badder than

C. more badly than D. worse than

14. A boat is ....... than a plane.

A. slower B. slowest C. more slow D. more slower

15. Her new house is ....... than the old one.

A. more comfortable B. comfortably

C. more comfortabler D. comfortable

16. Her sister dances ……….. than me.

A. gooder B. weller C. better D. more good

17. Her bedroom is ....... room in her house.

A. tidier than B. the tidiest

C. the most tidy D. more tidier

18. This road is ....... than that road.

A. narrower B. narrow C. the most narrow D. more narrower

19. She drives ……. Her brother.

A. more careful than B. more carefully

C. more carefully than D. as careful as

đôi mươi. It was ....... day of the year.

A. the colder B. the coldest C. coldest D. colder

Đáp án

1. C 2. D 3. C 4. C 5. C
6. D 7. A 8.A 9.D 10.D
11.C 12.C 13. D 14.A 15.A
16.C 17.B 18.A 19.C trăng tròn.B

Excercise 5: Điền vào khu vực trống dạng so sánh đúng của trường đoản cú vào ngoặc.

1. He is (clever) ……………………. student in my group. 2. She can’t stay (long) …………………….than 30 minutes.3. It’s (good) ……………………. holiday I’ve had.4. Well, the place looks (clean) …………………….now.5. The red shirt is better but it’s (expensive) ……………………. than the white one. 6. I’ll try lớn finish the job (quick).…………………….7. Being a firefighter is (dangerous) ……………………. than being a builder.8. Lan sings ( sweet ) ………………..than Hoa9. This is (exciting) ……………………. film I’ve sầu ever seen.10. He runs ( fast )………………….of all.11. My Tam is one of (popular) ……………………. singers in my country.12. Which planet is (close) ……………………. khổng lồ the Sun?13. Carol sings as (beautiful) …………………….as Mary, but Cindy sings the (beautiful) …………………….14. The weather this summer is even (hot) ……………………. than last summer.15. Your accent is ( bad ) …………………..than mine.16. Hot dogs are (good) …………………….than hamburgers. 17. They live in a (big) ……………………. house, but Fred lives in a (big) ……………………. one.18. French is considered lớn be (difficult) …………………….than English, but Chinese is the (difficult) …………………….language.19. It’s the (large)……………………. company in the country.

Xem thêm: Vải Spandex Là Gì ? Ưu Nhược Điểm Của Poly Cotton Spandex Là Gì ?

Đáp án

1. the cleverest2. longer3. the best4. cleaner5. more expensive6. more quickly7. more dangerous8. more sweetly9. the most exciting10. the fastest11. the most popular12. the closest 13. beautifully – most beautifully14. hotter15. worse16. better 17. big - bigger18. more difficult - the most difficult19. largest

Chủ điểm ngữ pháp rất có thể chúng ta quan lại tâm

Cấu trúc đối chiếu hơn cũng được sử dụng các trong số bài thi giờ đồng hồ anh. Và nếu như bạn ko nắm vững biện pháp dùng so sánh rộng vào giờ đồng hồ anh thì khôn xiết rất có thể sẽ có hầu như lầm lẫn không mong muốn ảnh hưởng mang đến kết quả làm cho bài xích của người sử dụng. Vậy nên hãy ôn luyện tường tận, và vướng lại đa số bình luận, câu hỏi mà lại ai đang gặp bắt buộc nhé.